20 lvl Head Admin
|PHS|AKUKU
|PHS|bubik
|PHS|mario
|PHS|PREDATOR
19 lvl Super Admin
|PHS|MAJOR
|PHS|GaGoo!:<
|PHS|Darooo'.
|PHS|jamalo
|PHS|'PlAguE!
|PHS|mEntos
|PHS|Baby
18 lvl Starszy Admin
|PHS|deliriumIsNice
|PHS|Black3r
|PHS|KILLZONE
17 lvl Admin
|PHS|NaLa
|PHS|Sszakal
|PHS|SqTy
|PHS|TOMON-
16 lvl Junior Admin
|PHS|NaTaLiA